Ana içeriğe atla

 

İbadet, Muamelat ve İktisadî Yönleriyle Salgın Dönemi Fıkhı proje

120K399 (2020-2021)

  • Bu proje, TUBITAK ARDEB'in 1001: Covid-19 ve Toplum programı tarafından desteklenmiştir.
  • Yürütücü: Doç. Dr. Abdurrahman YAZICI
  • Araştırmacılar: Doç. Dr. Şahban YILDIRIMER ve Doç. Dr. Mahmut SAMAR
  • Bursiyer: Arş. Gör. Burak ÇIKIRYEL

Salgın hastalık ve zaruret dönemlerinde uygulanacak fıkhî muameleleri (ibadet, sosyal ve İslam iktisadı yönleriyle) tespit ederek ilgili deliller çerçevesinde inceleyip öneriler sunmayı amaçlayan proje giriş, literatür özeti, metot ve yöntem ile politika önerileri dışında temel olarak dört kısımdan oluşmaktadır. Projenin ilk bölümünde salgın süreciyle ilgili tarihi süreç yanında teorik arka plan ile kavramsal çerçevenin belirlenmesi amaçlanmaktadır. İkinci kısımda, salgın hastalık sürecinde namaz, hac, zekât, oruç vb. ibadetlerin yerine getirilmesi ele alınmıştır. Üçüncü kısımda, salgın sürecinde ortaya çıkan zorunluluk hallerinde fetva verme usulü ve yöntemleri ile bu dönemde hürriyetleri sınırlandırmasına değinilmiştir. Ayrıca yine bu bölümde, beklenmeyen hal durumlarının finansal sözleşmelere etkisi incelenmiştir. Dördüncü kısımda ise, genel olarak mikro ve makro düzeyde İslam iktisadının salgın ve zaruret anlarına dair durumu ele alınarak hangi açılardan katkıda bulunacağına değinilmiştir. Politika önerilerine yer verilen son bölümde de genel olarak tüm dünyada ve özel olarak da Türkiye’de düzenleyici/kanun yapıcı kurumların/sorumluların alması gereken çeşitli önlem ve önerilere yer verilmiştir. Konu ile ilgili tarafların katılımıyla çalıştay düzenlenmiş ve projenin çıktıları çeşitli makale ve tebliğler yanında kitap olarak da neşredilmiştir. 

Kitabın künyesi için linke tıklayabilirsiniz: https://www.hepsiburada.com/fecr-yayinlari-fikhi-ve-iktisadi-acidan-salgin-donemi-sahban-yildirimer-abdurrahman-yazici-mahmut-samar-pm-HBC00000JRC9W

 

proje

Bir Kelam Felsefesi Kaynağı: Celāluddīn ed-Devvānī’nin el-Ḥāşiyetü’l-ecedd ʿalā şerḥi’l-cedīd li ʿAlī el-Kūşcī Adlı Eserinin Eleştirel Basımı ve İncelemesi (A Source of Philosophy of al-Kalām: An  Examination and the Critical Edition of Jalāl al-Dīn al-Dawwānī’s al-Ḥāshiya al-Ajadd ʿalā Sharḥ al-Jadīd li ʿAlī al-Qūshjī)

İİF-2021-199 (2021-2023)

  • Bu proje, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmektedir.
  • Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi Muhammet ÇELİK
  • Araştırmacı: Arş. Gör. Mustafa BORSBUĞA

Projenin amacı, kelam felsefesinin kaynaklarından biri olan Celāluddīn ed-Devvānī’nin el-Ḥāşiyetü’l-ecedd ʿalā şerḥi’l-cedīd li ʿAlī el-Kūşcī isimli eserinin eleştirel basımını ve incelemesini yapmaktır. Naṣīruddīn eṭ-Ṭūsī, Tecrīdu’l-ʿaḳāʾid (Kelam Özeti) isimli kelam felsefesi eserini kaleme almıştır. Tecrīd, kelam felsefesi alanında ilgi çekici bir metin olmuş ve şarihlerinden (yorumcularından) biri olan ʿAlī el-Kūşcī tarafından eş-Şerḥu’l-cedīd ʿalā tecrīdu’l-ʿaḳāʾid (Kelam Özeti Hakkında Yeni Bir Yorum) ismiyle şerh edilmiştir (yorumlanmıştır). Bu şerhin haşiye (ilave yorum) yazarlarından biri olan Celāluddīn ed-Devvānī de üç tane haşiye yazmıştır. Bu haşiyeler sırasıyla el-Hāşiyetu’l-ḳadīme (İlk İlave Yorum), el-Hāşiyetu’l-cedīde (Yeni İlave Yorum) ve el-Hāşiyetu’l-ecedd (En Yeni İlave Yorum) isimlerini almaktadır. Ed-Devvānī’nin ilk iki haşiyesi, üçüncünün taslakları gibidir. Çünkü çağdaşı Deştekī eş-Şirāzī’nin kendisinin ilk iki haşiyesine ititrazları barındıran bir haşiye kaleme alması ve ed-Devvānī’nin de ona en yeni haliyle bir haşiye yazması bu durumu ortaya çıkarmıştır. Proje kapsamında eleştirel baskısı ve analitik (mantıksal) incelemesi yapılacak eser, işte bu üçüncü haşiyedir. Bu eserin konu olarak seçilmesinin nedeni, kelam felsefesinin birçok tartışmalı konusunu barındıran et-Tecrīd geleneğindeki ayırt edici konumudur. Eserin ayırt edici konumu, kelam felsefesinde kendine özgü bir diyalektiği başlatmasıdır. Başka bir ifadeyle eser, kelam felsefesinin eleştirel ve delilci kimliğini en temel problemler üzerinden ortaya koyan özgün bir metindir.

https://bap.asbu.edu.tr/tr

 

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.